Szanowni Państwo!
Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla klas I-VI pt. "Kolorowy świat wierszy Doroty Gellner".

Konkurs współorganizuje Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas spotkania autorskiego z poetką, dnia 11 kwietnia 2018 r. w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w ramach cyklu "Andersen u Czechowicza".
Szczegóły w poniższym regulaminie.
Wiersze do których nawiązywać mają prace plastyczne dostępne są tutaj >>>

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kolorowy świat wierszy Doroty GellnerDorota Gellner jest jedną z najbardziej znanych i lubianych poetek dla dzieci. Od lat tworzy nie tylko wiersze, ale też teksty piosenek i powieści dla młodych czytelników. Jej twórczość była wielokrotnie nagradzana. Zapraszamy was do zapoznania się z najnowszymi tekstami Pani Doroty Gellner. Niech przeniosą was one do krainy fantazji i staną się dla was inspiracją do stworzenia pracy plastycznej nawiązującej do tekstu wybranego wiersza.

Cele konkursu:
Propagowanie twórczości Doroty Gellner, jako źródła nieustającej inspiracji dla działań artystycznych dzieci i młodzieży.
Zachęcanie młodego pokolenia do sięgania po twórczość Poetki.
Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności przekazu plastycznego wśród dzieci.
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.
Wyłonienie prac , które najcelniej ukażą ideę konkursu.

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego o nazwie: Kolorowy świat wierszy Doroty Gellner są
Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena
ul. Przyjaźni 20
20-314 Lublin
zsst.andersen@wp.pl
tel./faks:81 441 34 36

Partnerzy: Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

2. Założenia organizacyjne
Konkurs jest kierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz placówek pozaszkolnych pracujących z dziećmi w powyższym przedziale wiekowym. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Prace mogą być wykonane w technice dowolnej oraz w wybranym przez uczestnika formacie na papierze typu brystol (blok techniczny). Nie będą dopuszczane kompozycje przestrzenne, prace z plasteliny, prace wykonane z materiałów sypkich ,
a także wykonane tylko ołówkiem. Niezależnie od wybranej formy praca powinna ilustrować jeden wybrany przez uczestnika wiersz.

Lista utworów przeznaczonych do wyboru:
1. Ogrodowy duszek
2. Łopiany
3. Kryjówka
4. Za murem
5. Wpadłam w jesień
6. Ogród burzy
7. O rudym loczku i pieczonym boczku
8. Sprzedawca baloników
9. O miłości wśród słodkości
10. O talii i balii
11. Czekoladki dla sąsiadki

Wiersze dostępne są na stronie internetowej szkół: www.szkolyandersena.lublin.pl - w zakładce konkurs platyczny.

Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie według powyższego wzoru:
Imię i nazwisko autora
wiek telefon kontaktowy
nazwa instytucji/adres
tytuł wiersza, do którego nawiązuje praca

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu. Rodzice osób niepełnoletnich nadsyłających prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych swoich dzieci (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 19997 roku. Dz. U. Nr 133, poz. 833. z późn. zm.). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

3. Ocena prac konkursowych
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście od 11 do 25 marca 2018 r. na adres:
Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena
ul. Przyjaźni 20
20-314 Lublin - z dopiskiem : Kolorowy świat wierszy Doroty Gellner.

O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
Jury weźmie pod uwagę:
a) umiejętność doboru tematu pracy,
b) jakość i estetykę wykonania,
c) oryginalność.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

4. Ogłoszenie wyników konkursu
Lista laureatów zostanie opublikowana do dnia 4 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej organizatora www.szkolyandersena.lublin.pl
Osoby wyróżnione zostaną poinformowane w terminie do 5 kwietnia 2018 r .

Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie. Wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania autorskiego z Panią Dorotą Gellner, dnia 11 kwietnia 2018 r. w ramach spotkań pod hasłem: "Andersen u Czechowicza".

5. Nagrody
Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu dyplomy, upominki oraz nagrody książkowe.