Przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego
w pytaniach i odpowiedziach


Co to jest 1%?

1% - tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).

1% to jedna setna część podatku dochodowego należnego fiskusowi, wykazanego w rocznej deklaracji PIT. Dla podatnika przekazanie 1% nie wiąże się
z żadnym dodatkowym obciążeniem.

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dzięki temu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP), podatek za dany rok i tak zostanie od nas pobrany, jednakże trafi do "wspólnego worka", o którego przeznaczeniu zdecyduje rząd i sejm.

Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego, organizacja musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP), nadawany przez sąd.
Towarzystwo Oświatowe im. Stefana Batorego czyli organ prowadzący Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 roku.Dlaczego warto przekazać nam 1% podatku dochodowego?

Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit prowadzącym trzy społeczne szkoły kształcące dzieci i młodzież o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Nasze społeczne szkoły (w odróżnieniu od szkół prywatnych) nie są nastawione na działalność mającą przynieść zysk. Wszystkie środki, które pozyskujemy przeznaczane są na rozwój ucznia, tj. zapewnienie szerokiej palety zajęć ogólnokształcących, terapeutycznych i rozwijających, jak i zakup pomocy służących celom edukacyjnym.
Posiadamy prospołeczny i przejrzysty system zwalniania z opłaty czesnego jak i sprawiedliwej obniżki, wynikającej z sytuacji materialnej rodziny.
Środki pozyskane z 1% przeznaczone będą na dalszą pomoc naszym uczniom oraz w miarę możliwości modernizację bazy lokalowej. Skalę przedsięwzięć określacie Państwo sami, sumą środków, które trafią do nas w ramach odpisu 1% podatku.Jak przekazać 1%?

Wystarczy przy wypełnianiu właściwego dla Państwa druku PIT, wypełnić także rubrykę, która jest wnioskiem o przekazanie 1% na rzecz OPP:
wpisać numer KRS naszego stowarzyszenia, mianowicie 0000055713 oraz wnioskowaną kwotę (w przypadku wypełniania zeznania podatkowego drogą elektroniczną np. przez program e-pity - klikając na baner znajdujący się na stronie głównej szkół, program automatycznie wyliczy należną kwotę). Można także wpisać cel szczegółowy na jaki ma zostać przeznaczone 1% podatku.Formularze do pobrania - z wypełnioną rubryką - numerem KRS dotyczącym przekazania 1% naszym szkołom:
PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-OP Oświadczenie emeryta/rencisty o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Jeśli będziecie Państwo wypełniać zeznania podatkowe drogą elektroniczną (inną niz przez program e-pity) prosimy
o wpisanie numeru KRS 0000055713 do odpowiedniej rubryki, to jest:
PIT-28 rubryka nr 134
PIT-36 rubryka nr 325
PIT-36L rubryka nr 95
PIT-37 rubryka nr 137
PIT-38 rubryka nr 52
PIT-OP rubryka nr 9

W polu: cel szczegółowy widnieje (prócz wpisu: Wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży) zapis "akcja e-life". Informuje nas to o tym, że deklaracja była wypełniana za pośrednictwem aplikacji e-pity lub przy pomocy wygenerowanych dla Państwa powyżej druków.Jak złożyć/wysłać PIT?

By złożyć deklarację roczną, mamy do wyboru:

A) wybrać się do okienka podawczego znajdującego się w Urzędzie Skarbowym oddając papierowy formularz wypełniony długopisem,
lub skorzystać z jednej z form równorzędnych złożeniu podania w okienku podawczym:
B) nadać deklarację w placówce pocztowej operatora publicznego (wysłać w okienku pocztowym - uwaga: nie należy deklaracji wysyłać za pośrednictwem innych kurierów czy doręczycieli);
C) wysłać deklarację w odpowiedniej formie za pośrednictwem Internetu (program e-pity lub e-deklaracje) i uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Czy emeryci i renciści mogą przekazać swój 1% na rzecz OPP?

Dotychczas emeryci i renciści rozliczani byli wyłącznie przez organy ubezpieczeniowe na formularzu PIT-40A. Jednak od 15 marca 2017 roku mogą samodzielnie decydować o 1% od swoich świadczeń emerytalno-rentownych, składając PIT-OP, czyli oświadczenie przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP.
Oświadczenie emeryt lub rencista dostarcza do urzędu skarbowego na druku PIT-OP (osobiście lub online).
Formularz zawiera wyłącznie dane podatnika oraz informacje o 1% (numer KRS organizacji, cel szczegółowy, zgodę podatnika lub jej brak na przekazanie swoich danych kontaktowych do wiadomości organizacji pożytku publicznego).
Druk PIT-OP do pobrania powyżej.Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!