RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją w jakiej wszyscy się znajdujemy, podjęlismy decyzję, że kolejną i ostatnią w tym roku szkolnym klasyfikacją uczniów - będzie klasyfikacja roczna. Jak na razie zgodnie z planem zakończenie roku szkolnego wyznaczone jest na 26 czerwca. W związku z tym w naszych szkołach oceny będą wystawiane do 12 czerwca. Macie, więc sporo czasu na ewentualne poprawianie ocen. Nie martwcie się tym teraz. Spróbujmy przejść razem przez trudne dla wszystkich chwile.


Przesyłamy ciepłe myśli wszystkim członkom społeczności szkolnej.
Dyrekcja

 

 

Zarządzenie Dyrektora Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena/Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena nr 3/2020 z dnia 24 marca 2020 r.

Na podstawie §1 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zarządzam co następuje:

 

§1
Tymczasowe wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV-VIII Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena oraz w klasach I-II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena (dla trzyletniego - absolwentów gimnazjum) podziału roku szkolnego na 2 okresy klasyfikacyjne.

 

§2
Rezygnację z drugiej śródrocznej klasyfikacji uczniów (II okres), w klasach w których rok szkolny dzieli się na 3 okresy, tj. w klasach IV-VIII Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena tym samym połączenie jej z klasyfikacją śródroczną - dotychczasowy III okres.

 

§3
Rezygnację z drugiej śródrocznej klasyfikacji uczniów (II okres), w klasach w których rok szkolny dzieli się na 3 okresy, tj. w klasach I-II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena (dla trzyletniego - absolwentów gimnazjum), tym samym połączenie jej z klasyfikacją śródroczną - dotychczasowy III okres.

 

§4
W związku z powyższym śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej z dnia 24 marca 2020 r. zostało odwołane jako bezprzedmiotowe.

 

§5
Oceny bieżące wystawiane począwszy od 02 grudnia 2019 roku zaliczane będą na poczet II okresu, który trwać będzie do klasyfikacji rocznej.

 

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

 

Informacja o tymczasowym wprowadzeniu w roku szkolnym 2019/2020 podziału roku szkolnego na 2 okresy klasyfikacyjne we wszystkich klasach Społecznych Szkół im. H. CH. Andersena.

24 marca 2020