RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Klasy 1 - 3 SP

Klasy 4 - 8 SP

Liceum Ogólnokształcące

Klasy 1 - 3 SP

 

Lekcje w mało licznych klasach prowadzone w oparciu o model nauczania równoległego (nauczanie równoległe łączy w sobie nauczanie, wychowanie i kontrolę zachowania). W każdej klasie do dyspozycji uczniów jest dwóch nauczycieli.
Bogata stale uzupełniana baza dydaktyczna.


Spersonalizowana edukacja wczesnoszkolna zapewniająca indywidualne podejście do każdego ucznia

 • We wszystkich klasach - nauczyciel wspomagający
 • Język angielski obowiązkowy dla wszystkich
 • Język niemiecki i język rosyjski - do wyboru dla chętnych

 

Edukacja kulturalna:

 • Festiwal nauki
 • Akademia filmowa
 • Warsztaty plastyczne
 • Klub dzieci ciekawych wszystkiego

 

Dodatkowe zajęcia wspomagające i rozwijające:

 • Terapia metodą EEG Biofeedback
 • Metoda Dobrego Startu
 • Zajęcia usprawniające techniki szkolne
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia integracji sensorycznej (nowość w ofercie szkoły)
 • Logorytmika
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia ręki
 • Lego terapia
 • Terapia Metodą Tomatisa (nowość w ofercie szkoły)
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Muzykoterapia (nowość w ofercie szkoły)
 • Scena Młodego Aktora
 • Indywidualne zajęcia matematyczne dla uczniów wybitnie uzdolnionych
 • Indywidualne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych
 • Warsztaty plastyczne
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania

 

Świetlica, a w niej:

 • Klub gier planszowych
 • Wsparcie w odrabianiu prac domowych
 • Filmowe piątki


 

Liceum Ogólnokształcące

 

Klasy I o profilu ogólnym


Obowiązkowe języki obce:

 • język angielski (rozszerzony od klasy I)

 • język niemiecki

 • możliwość sprofilowania nauczania od klasy II

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru przy utworzeniu się co najmniej pięcioosobowej grupy.

 


 

Przedmioty dodatkowe - do wyboru przez ucznia:

 

Grafika komputerowa
Program zajęć obejmuje:

 • poznanie podstaw grafiki komputerowej

 • podstawy obsługi programów graficznych

 • poznanie i konfiguracja najczęściej używanych narzędzi oraz filtrów przydatnych podczas obróbki, a także montażu zdjęć i grafiki

 

Podstawy dietetyki i zdrowego żywienia
Program zajęć obejmuje:

 • Podstawy nauki o żywieniu człowieka

 • Podstawy funkcjonowania narządów organizmu człowieka

 • Zasady racjonalnego żywienia - właściwości składników pokarmowych

 • Stosowanie zasad racjonalnego żywienia

 • Planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

 

Są to przedmioty dla uczniów wiążących swoją przyszłość z proponowanymi profilami zajęć lub dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z wybranej dziedziny. Zajęcia dodatkowe prowadzone są od I klasy - każdy z uczesników otrzymuje certyfikat uczestnictwa w zajęciach.

 


 

Naszym uczniom zapewniamy:

 • indywidualizację metod i form pracy

 • indywidualne zajęcia edukacyjne dla uczniów wybitnie zdolnych

 • indywidualne wyrównawcze zajęcia edukacyjne wg potrzeb

 • szeroką paletę zajęć wspierających i terapeutycznych wg potrzeb

 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych

 

Klasy 4 - 8 SP

 

Spersonalizowana edukacja zapewniająca indywidualne podejście do każdego ucznia.
Rozszerzona liczba godzin z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych w każdej klasie.

 

Języki obce:

 • obowiązkowy język - język angielski
 • do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - wspierające i rozwijające:

 • Scena Młodego Aktora
 • Klub Młodego Technika
 • Koło Młodego Odkrywcy
 • Koło języka niemieckiego
 • Biofeedback
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia z terapii pedagogicznej - Stop dysleksji
 • Terapia matematyczna
 • Terapia Metodą Tomatisa (nowość w ofercie szkoły)
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Muzykoterapia (nowość w ofercie szkoły)
 • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania
 • Zajęcia wyrównawcze

 

Zajęcia i wydarzenia wspierające proces edukacyjny:

 • Wycieczki tematyczne
 • Warsztaty językowe
 • Udział w imprezach edukacyjno-kulturalnych (teatr, kino, filharmonia)

 

 

Szczegółowa oferta dydaktyczna dla uczniów szkół Andersena:

W czym mogę Ci pomóc? - Te słowa kierują nauczyciele do każdego ucznia, który wybiera naszą szkołę.

 

Główne założenia szkół Andersena to indywidualne podejście do każdego ucznia. Skupiamy się na budowaniu wspólnoty szkolnej, związków międzyludzkich, tradycji i obyczaju szkolnego. Stworzenie przyjaznej atmosfery, komfortowych warunków pracy w małych grupach, umożliwienie nauki także tym, którzy mają problemy zdrowotne stało się naszą misją.


Realizujemy ją z powodzeniem od niemal 30 lat.


Naszym atutem jest kompetentna i wykształcona kadra nauczycieli terapeutów, która swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się z nauczycielami z innych szkół i placówek.

OPŁATY
Nasze społeczne szkoły (w odróżnieniu od szkół prywatnych) nie są nastawione
na działalność mającą przynieść zysk.


Posiadamy prospołeczny i przejrzysty system zwalniania z opłaty czesnego,
jak i sprawiedliwej obniżki, wynikającej z sytuacji materialnej rodziny.

Dowiedz się więcej na temat opłat

Umowa o kształcenie dziecka - § 6 - opłaty

 

1. Z tytułu wykonywanych usług Szkoła pobiera od Rodziców/Opiekunów opłatę, na którą składają się: kwota czesnego - 420,00 zł, kwota wpisowego - 500,00 zł, kwota tytułem korzystania ze świetlicy - 40,00 zł (dotyczy uczniów szkoły podstawowej uczęszczających do świetlicy szkolnej).
2. Wysokość opłat w tym całkowite lub częściowe zwolnienia z tychże opłat ustala Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.
3. Wpisowe może być rozłożone na dowolną liczbę rat, z zastrzeżeniem by zostało opłacone do końca roku szkolnego, którym dziecko rozpoczęło naukę.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jednakże Towarzystwo może wyrazić zgodę na zwrot wpisowego w wypadku, gdy okres nauki nowo przyjętego ucznia nie
 przekroczy I okresu.
5. Czesne płatne będzie z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
6. Należności, o których mowa w pkt. 1 płatne będą w sekretariacie szkoły, bądź na konto w Banku:


Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego; 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 20
Numer konta: 67 1240 1503 1111 0010 0681 3319


7. Przy dokonywaniu zapłaty przelewem bankowym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowego Szkoły.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, o których mowa w pkt. 1 mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.
9. Czesne pobierane jest za cały okres roku szkolnego, w tym również za okres wszelkich przerw wakacyjnych, ferii oraz usprawiedliwionych i
 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka w szkole. Za koniec roku szkolnego dla wszystkich klas, uznaje się 31 sierpnia danego roku, zgodnie z brzmieniem art. 94 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.
10. W przypadku uczęszczania do Szkoły więcej niż jednego dziecka z danej rodziny, czesne za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty czesnego. Wpisowe w takim przypadku rodzic wpłaca tylko raz.
11. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Autyzm/Zespół Aspergera/Niepełnosprawność sprzężoną kwota czesnego zostaje obniżona o 75% do kwoty 105 zł.
12. W przypadku pozostałych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, kwota czesnego zostaje obniżona do 50% pełnej kwoty z zastrzeżeniem możliwości dalszej obniżki (dotyczy sytuacji uczniów, których rodzice są w trudnej sytuacji życiowej, wówczas czesne obniżane jest do kwoty ustalonej przez Dyrektora na
 podstawie przepisów uchwały Zarządu organu prowadzącego).
13. Przy konieczności opłaty czesnego w pełnej kwocie, możliwa jest obniżka uwzględniająca trudną sytuację rodzinną.

14. W sytuacji podjęcia przez TO decyzji o obniżeniu kwoty czesnego ze względu na trudną sytuację rodzinną, przyjmuje się, że decyzja jest wydawana na rok szkolny, w którym wpłynęło podanie. Na początku każdego kolejnego roku szkolnego nauki dziecka w szkole wymagana jest aktualizacja podania o obniżkę czesnego wraz z załącznikami poświadczającymi wysokość dochodów rodziny na kolejny rok szkolny. W przypadku braku aktualizacji podania, kwota czesnego powraca do podanej w § 6 pkt. 1 niniejszej umowy.