RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa od 1 marca do 30 maja,
a uczniowie przyjmowani są po rozmowie z rodzicami i spotkaniu z kandydatem.

 

Szkoły prowadzą również zapisy przez cały rok szkolny - jeżeli są wolne miejsca w klasach. 

 

 

Uczniowie przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szkoła Podstawowa

Przyjmowani są uczniowie, którzy na pierwszy okres klasy ósmej uzyskali średnią ocen co najmniej 3,5 i co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Liceum Ogólnokształcące

Oferta szkoły

Oferta szkoły

OPŁATY
Nasze społeczne szkoły (w odróżnieniu od szkół prywatnych) nie są nastawione
na działalność mającą przynieść zysk.


Posiadamy prospołeczny i przejrzysty system zwalniania z opłaty czesnego,
jak i sprawiedliwej obniżki, wynikającej z sytuacji materialnej rodziny.

Dowiedz się więcej na temat opłat

Umowa o kształcenie dziecka - § 6 - opłaty

 

1. Z tytułu wykonywanych usług Szkoła pobiera od Rodziców/Opiekunów opłatę, na którą składają się: kwota czesnego - 420,00 zł, kwota wpisowego - 500,00 zł, kwota tytułem korzystania ze świetlicy - 40,00 zł (dotyczy uczniów szkoły podstawowej uczęszczających do świetlicy szkolnej).
2. Wysokość opłat w tym całkowite lub częściowe zwolnienia z tychże opłat ustala Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.
3. Wpisowe może być rozłożone na dowolną liczbę rat, z zastrzeżeniem by zostało opłacone do końca roku szkolnego, którym dziecko rozpoczęło naukę.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jednakże Towarzystwo może wyrazić zgodę na zwrot wpisowego w wypadku, gdy okres nauki nowo przyjętego ucznia nie
 przekroczy I okresu.
5. Czesne płatne będzie z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
6. Należności, o których mowa w pkt. 1 płatne będą w sekretariacie szkoły, bądź na konto w Banku:


Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego; 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 20
Numer konta: 67 1240 1503 1111 0010 0681 3319


7. Przy dokonywaniu zapłaty przelewem bankowym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowego Szkoły.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, o których mowa w pkt. 1 mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.
9. Czesne pobierane jest za cały okres roku szkolnego, w tym również za okres wszelkich przerw wakacyjnych, ferii oraz usprawiedliwionych i
 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka w szkole. Za koniec roku szkolnego dla wszystkich klas, uznaje się 31 sierpnia danego roku, zgodnie z brzmieniem art. 94 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.
10. W przypadku uczęszczania do Szkoły więcej niż jednego dziecka z danej rodziny, czesne za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty czesnego. Wpisowe w takim przypadku rodzic wpłaca tylko raz.
11. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Autyzm/Zespół Aspergera/Niepełnosprawność sprzężoną kwota czesnego zostaje obniżona o 75% do kwoty 105 zł.
12. W przypadku pozostałych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, kwota czesnego zostaje obniżona do 50% pełnej kwoty z zastrzeżeniem możliwości dalszej obniżki (dotyczy sytuacji uczniów, których rodzice są w trudnej sytuacji życiowej, wówczas czesne obniżane jest do kwoty ustalonej przez Dyrektora na
 podstawie przepisów uchwały Zarządu organu prowadzącego).
13. Przy konieczności opłaty czesnego w pełnej kwocie, możliwa jest obniżka uwzględniająca trudną sytuację rodzinną.

14. W sytuacji podjęcia przez TO decyzji o obniżeniu kwoty czesnego ze względu na trudną sytuację rodzinną, przyjmuje się, że decyzja jest wydawana na rok szkolny, w którym wpłynęło podanie. Na początku każdego kolejnego roku szkolnego nauki dziecka w szkole wymagana jest aktualizacja podania o obniżkę czesnego wraz z załącznikami poświadczającymi wysokość dochodów rodziny na kolejny rok szkolny. W przypadku braku aktualizacji podania, kwota czesnego powraca do podanej w § 6 pkt. 1 niniejszej umowy.